အရမ်း အရေး တဲ့အရာ တစ်ခု သတိ ပေးလာတဲ့ အေးသောင်း

မဂလွာပါ ပရိတသွတကွှီးရေ

ပရိတသွတွ တှေ ကို အရေး တကှီး တဈခု သတိပေးလာတဲ့ မငွးသမီးခှော အေးသောငွး

မငွးသမီး အေးသောငွးဆိုတာ ပှညသွူတှနေဲ့ တသားတညွးရပတွညပွှီး

သရုပဆွော ငပွိုငွးမှာ အပို အလို မ ရှိ သရုပဆွောငွ ထားနိုငတွဲ့ သူ လညွးဖှဈ ပါ တယွ

အေးသောငွးက

⚠️သတိပှုရနွ

ယခု မှတွ ပုံတငွ ထားခှငွးမရှိဘဲ

အသုံးပှု နေ သည့ွSim Card အမှားအပှားပိတသွိမွးခံရမှု တှရှေိလာပါတယွ၊

ကိုယွ အသုံးပှုနသညေ့ွ Sim Card

မှတပွုံ တငွ ထားခှငွး ရှိ/မရှိ စဈဆေးကှပါ၊

ငှလှေှဲမှား ခှိတဆွကွ အသုံးပှုထားလှှငွ

ဖှဈနိုငရွငွ

အမှနဆွုံး ပှောငွးလဲအသုံးကှပါရနွ

သတိပေးအပပွါသညွ

ဆုံးရှုံးသှားလှှငွ ပှနလွှောကဖွို့ခကခွဲပါတယွ။

မှတပွုံတငစွဈဆေးရနွ

MPT – *601

# Telenor – *979*3*3

# Ooredoo – *666″ ဆိုပှီးတငပွေးထားတာပဲ ဖှဈပါတယွ

အခုလို ဝငရွောကဖွတရွှု့ပေးကှတဲ့ တဈယောကခွှငွးစီတိုငွး ကနွှးမာပှောရွှှငသွော နေ့ရကမွှားပိုငဆွိုငနွိုငကွပှါစေ။ crd

⚠️သတိပှုရနွ ယခု မှတပွုံတငထွားခှငွးမရှိဘဲ အသုံးပှုနသညေ့ွSim Card အမှားအပှားပိတသွိမွးခံရမှု တှရှေိလာပါတယွ၊

ကိုယအွသုံးပှုနသညေ့ွ Sim Card မှတပွုံတငထွားခှငွး ရှိ/မရှိ စဈဆေးကှပါ၊

ငှလှေှဲမှား ခှိတဆွကွ အသုံးပှုထားလှှငွ ဖှဈနိုငရွငွ အမှနဆွုံး ပှောငွးလဲအသုံးကှပါရနွ သတိပေးအပပွါသညွ

ဆုံးရှုံးသှားလှှငွ ပှနလွှောကဖွို့ခကခွဲပါတယွ။ မှတပွုံတငစွဈဆေးရနွ MPT – *601# Telenor – *979*3*3# Ooredoo – *666# အခုလို ဝငရွောကဖွတရွှု့ပေးကှတဲ့ တဈယောကခွှငွးစီတိုငွး ကနွှးမာပှောရွှှငသွော နေ့ရကမွှားပိုငဆွိုငနွိုငကွပှါစေ။ crd

Add a Comment

Your email address will not be published.