ငွေကြေးပွင့်လန်း လာဘ်ရွှင်စေသောဆန်မန်

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

zawgyi

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

zawgyi

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

zawgyi

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

zawgyi

ငွေကြေးပွင့်လန်းစေသောဆန်မန်းဆန်လက်တစ်ဆုတ်လိုပါမယ်ဇကောအသေး(သို့)အကြီးအဆင်ပြေရာတစ်ချပ်လိုပါမယ်

ဆန်လက်တစ်ဆုတ်ယူပြီးလျှင်ဇကောထဲသို့ထည့်ပြီးအောက်ပါဂါထာ(၇)ခေါက်အုပ်မန်းရပါမယ်

ဂါထာ

ဥုံသစ်ပင်ကောင်းငှက်တစ်သောင်းနားသတည်းဘုမ္မာဒေဝဓနဥစ္စာပို့ဆောင်လာစေသတည်း

ရွှတ်ဖတ်ပြီးသောအခါဇကောထဲတွင်ထည့်ထားသောဆန်များကိုမိမိရှေ့တွင်ချ၍ငှက်များကိုကျွေးရမည်

ငှက်များလာစားသည်ကိုတွေ့သော်ဆုတောင်းရမည်လာဘ်လာဘများပွင့်လန်းပါစေ၊ငွေများများဝင်လာပါစေစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါစေစသဖြင့်

အဆင်ပြေသလိုဆုတောင်းပါလေအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရလိုသူများငှက်အိမ်ဆောက်ပြီးသစ်ပင်တွင်ချိတ်ငှက်အသိုက်လာဖွဲ့သော်အိုးပိုင်၊အိမ်ပိုင်ရတက်ပါသည်ပြုလုပ်ကြည့်ပါလေအကျိုးမယုတ်ပါ

credit ဆရာမနန်းစည်းစိမ်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*